Omgevingsmanager voor het project Reconstructie Aansluiting A16-N3. Het project omvat de reconstructie van het knooppunt A16-N3, nieuwe toe- en afritten, en de aanleg van een parallelinfrastructuur. Verder de bouw van drie kunstwerken, een grondkerende constructie en natuurcompensatie. Tot slot vernieuwen van de bestaande asfaltconstructies. Het project hangt nauw samen met de aanleg van bedrijventerrein DKIV in Dordrecht.

Binnen dit project vormt het stakeholdermanagement een grote uitdaging. Bewoners zijn faliekant tegen het project DKIV, andere overheden die meebetalen aan het project en een omgeving die vreest voor overlast en verkeershinder. Een andere uitdaging is de conditionering. Het gehele projectgebied is NGE-verdacht, er bevinden zich beschermde soorten binnen het gebied en het projectgebied valt binnen de contouren van PFOA. De slechte bodemgesteldheid zorgt voor een uitdaging op het gebied van consolidatie. Daarnaast zijn kabels en leidingen niet tijdig verlegd, moet er meer worden verlegd dan aangenomen en zijn er knelpunten doordat zettingstijden niet gelijk opgaan met verleggingen. Tot slot zorgen faseringen, doorstroming verkeer en bereikbaarheid voor een uitdaging.

De sleutel tot succes op dit project is strategisch omgevingsmanagement, investeren in je stakeholders en weten wat er speelt

Tags: omgevingsteam aansturen | kans- en risicomanagement | communicatie | strategisch omgevingsmanagement | stakeholdermanagement | vergunningen | kabels en leidingen | ecologie | bouwkundige opnamen, monitoring en schade | planning | niet-gesprongen explosieven | bodem & milieu | EMVI